รุ่น 34
รหัสนักเรียน 10707
ชื่อ-สกุล นาย อภิชาติ เกียรติกู้กิจ
วันเกิด วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2506
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้จัดการ บริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ. จำกัด
ประวัติการศึกษา -มัธยม 3 โรงเรียนอัสสัมชันศรีราชา
-อนุปริญญา วิทยาลัยเทคนิคอุเทนถวาย
ประวัติการทำงาน -อดีตผู้รับเหมาก่อสร้างระบบป้องกันดินพัง
-กรรมการผู้จัดการบริษัทสาธรและบุตร
-ผู้จัดการบริษัทประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ. จำกัด
-กรรมการประชาสัมพันธ์ ชมรม เอ ซี เอส 3417
คติพจน์ ขยัน อดทน สู้ สู่ ความสำเร็จ